Statut Towarzystwa Przyjaciół RawiczaStatut
Towarzystwa Przyjaciół Rawicza

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Rawicza zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Statutu.

3. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: TPR.

§ 2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego oraz miasta i gminy Rawicz.

2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Siedzibą Towarzystwa i jego władz jest miasto Rawicz.

§ 3

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 4

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzorami zatwierdzonymi przez Zarząd.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

1. Celem Towarzystwa jest:

1) pobudzanie i rozwijanie aktywności społeczno - kulturalnej i gospodarczej mieszkańców miasta i gminy Rawicz,
2) popularyzacja walorów i osiągnięć organizacji oraz mieszkańców miasta i gminy Rawicz,
3) współudział w działaniach nad ustalaniem kierunków rozwoju miasta i gminy Rawicz,
4) aktywizacja twórczości artystycznej, naukowej i sportowej związanej z miastem i gminą Rawicz,
5) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw społecznych dla rozwoju w zakresie kultury, sztuki, nauki, oświaty, sportu i rekreacji,
6) organizowanie współdziałania szerokich kręgów społecznych dla wszechstronnego rozwoju miasta i gminy Rawicz,
7) działanie zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i interesem społecznym.

2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-7 Statutu odbywa się samodzielnie jak również we współpracy z organami administracji publicznej.

3. Prowadzenie działalności pożytku publicznego może się odbywać w szczególności na podstawie zlecenia przez organy administracji publicznej zadań publicznych. Towarzystwomoże z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych (art. 3 ust.1, art. 5 ust. 1 oraz art. 11 i 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

4. Działalność Towarzystwa, w części obejmującej działalność pożytku publicznego, może być prowadzona jako działalność odpłatna lub jako działalność nieodpłatna, a decyzję w tej sprawie podejmuje każdorazowo Zarząd Towarzystwa.

5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

6. Działalność statutowa Towarzystwa jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1) skupianie wokół Towarzystwa działaczy społecznych, kulturalnych, twórców, naukowców i badaczy regionalnych związanych z Rawiczem niezależnie od miejsca ich zamieszkania,
2) współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami wyrażającymi gotowość udziału w realizacji celów określonych w § 6 Statutu,
3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących w szczególności przeszłości Rawicza i gminy Rawicz,
4) organizowanie imprez o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym i turystyczno - krajoznawczym,
5) wydawanie materiałów informacyjnych związanych z celami Towarzystwa,
6) prowadzenie działalności finansowej wg odrębnych przepisów,
7) współpracę z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i gospodarczymi w zakresie realizacji zadań Towarzystwa.

Rozdział III

Majątek i fundusze

§ 8

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Towarzystwo utrzymywać się będzie z:

1) dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach zgodnych z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.),
2) darowizn, subwencji i dotacji,
3) zbiórek publicznych,
4) składek członkowskich.

§9

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§10

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Towarzystwa w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa lub Skarbnika.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: dwóch członków Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptująca Statut Towarzystwa.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Towarzystwo,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania, uchwał Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§14

1. Członek wspierający i honorowy posiada wszystkie prawa, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§15

Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
4) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz Towarzystwa, która członkostwo nadała,
5) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział V

Struktura organizacyjna

§16

Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków.

4. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji skład osobowy tych władz może być uzupełniany spośród innych członków Towarzystwa. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§19

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,

3. O miejscu, terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych z zastrzeżeniem, że termin ten podany został w zawiadomieniu.

§ 20

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwołuje się raz na cztery lata.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.

5. Członkowie ustępujących władz mogą wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołanie nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa,
4) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 22

1. Całokształtem działalności Towarzystwa kieruje Zarząd.

2. Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

3. Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja celów statutowych Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalenie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
5) uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Towarzystwa,
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§24

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Towarzystwa,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania przez Zarząd w terminie lub trybie ustanowionym Statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§27

W przypadkach określonych w §25 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§28

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 29

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Zatwierdzony na Walnym Zebraniu w dniu 17.02.2016 r.

Rawicz na starych pocztówkach

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pomniki i tablice

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

TPR ©2024 TPR